Privacy statement


Wij van Ad Hoc Data verwerken bij de uitvoering van onze werkzaamheden persoonsgegevens en zijn verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom willen wij u in dit privacy statement informeren hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen en ervoor te zorgen dat wij in overeenstemming met geldende privacywetgeving handelen hebben wij een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld: Rosalia Groen. U kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar groen@wesseladvies.nl of te bellen naar 071-8885905.

Van wie worden er persoonsgegevens verzameld?

Wij leggen gegevens vast van onze klanten en van bedrijven en organisaties die actief deelnemen aan het handelsverkeer. Bent u slechts een bezoeker van onze website en maakt u geen gebruik van onze diensten? Dan leggen wij geen persoonsgegevens van u vast.

Klanten

Indien u via deze website gebruik maakt van onze diensten, vragen wij naar uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), btw-nummer en bankgegevens. De persoonsgegevens die u voor de uitvoering van uw bestelling bij ons opgeeft worden zonder uw toestemming niet aan derden verkocht of op andere wijze verstrekt.

Bedrijven en organisaties

In de uitoefening van ons bedrijf leggen wij gegevens in onze database vast van bedrijven en organisaties die actief deelnemen aan het handelsverkeer en zijn ingeschreven in, onder andere, het Handelsregister. Het overgrote deel bestaat uit bedrijfsgegevens, maar het is mogelijk dat er ook persoonsgegevens geregistreerd staan. Dit betreffen dan persoonlijke gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het desbetreffende bedrijf. Deze persoonsgegevens worden ook opgenomen in onze database, maar zijn wel beperkt tot de persoonsgegevens die ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten en het bereiken van onze doelen. De persoonsgegevens zullen altijd gelinkt zijn aan de functie van de persoon in het bedrijf of de organisatie. Bij deze gegevens kunt u denken aan onder andere voor- en achternaam, zakelijk(e) telefoonnummer(s) en zakelijk e-mailadres. Deze gegevens zijn in het Handelsregister geregistreerd voor zakelijke doeleinden.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken in geen geval bijzondere persoonsgegevens – zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschappen, gegevens over gezondheid en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen – en accepteren geen opdrachten waarvoor de verzameling van bijzondere persoonsgegevens nodig is.

Verwerkingsdoeleinden

Ad Hoc Data verwerkt gegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten;

 • Het beheren van gebruikersaccounts van onze klanten;

 • Het onderhouden van onze klantrelaties;

 • Het creëren van adressenbestanden;

 • Het nakomen van onze overeenkomsten.

Wij spannen ons in om persoonsgegevens te allen tijde op een wijze te verwerken die ten aanzien van de betrokkenen rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

Verwerkingsgrondslagen

Klanten

De verwerking van persoonsgegevens van onze klanten is noodzakelijk voor de uitvoering van de met de klant aangegane overeenkomst. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor onder andere de verwerking van uw bestelling, het versturen van selectiebevestigingen, het versturen van facturen en onze elektronische nieuwsbrief.

Bedrijven en organisaties

De persoonsgegevens die geregistreerd staan in het Handelsregister verwerken wij voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het nastreven van onze doelstelling: bedrijven en organisaties met elkaar in contact brengen. 
Wij verwerken gegevens van bedrijven en organisaties die actief deelnemen aan het handelsverkeer. Deze gegevens zijn door de betreffende bedrijven bewust openbaar gedeeld dan wel geregistreerd in het Handelsregister als zakelijke gegevens. 

Wij zijn daarnaast van mening dat bedrijven meerdere opties moeten kunnen hebben om toegang te krijgen tot gegevens van andere bedrijven. Op grond van Europese wetgeving is het innemen van een monopolie positie niet toegestaan. Daarom creëren wij een alternatief voor het Handelsregister en willen bedrijven de mogelijkheid bieden om voor een andere database dan het Handelsregister te kiezen.

In lijn met onze doelstelling bieden wij onze klanten de mogelijkheid om optimaal invulling te kunnen geven aan hun gerechtvaardigde belangen waaronder verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

Ontvangers van gegevens

Klanten van Ad Hoc Data krijgen toegang tot onze database en gebruiken de daarin opgenomen gegevens voor diverse doeleinden waaronder, maar niet uitsluitend, marketingdoeleinden, sales, verrijking van adressenbestanden, opschonen van adressenbestanden en marktonderzoeken.

Bewaartermijn

Klanten

De persoonsgegevens van onze klanten bewaren wij zo lang als nodig is om onze diensten te leveren, onze overeenkomsten na te komen of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is.

Bedrijven en organisaties

De persoonsgegevens van wettelijk vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties bewaren wij totdat het desbetreffende bedrijf of organisatie bij het Handelsregister is uitgeschreven of indien er gegevens zijn gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden uiterlijk binnen 1 maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden in onze database verwerkt. Met het oog op een minimale gegevensverwerking bewaren wij persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van onze doelen.

Rechten van betrokkenen

Ad Hoc Data neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de rechten die betrokkenen op grond van Nederlandse en Europese regelgeving hebben, worden gewaarborgd en dat betrokkenen deze rechten kunnen uitoefenen. Om hiervoor te zorgen hebben wij met zowel onze toeleveranciers als onze opdrachtgevers duidelijke en bindende schriftelijke afspraken gemaakt. 

Als betrokkene, om wiens persoonsgegevens het gaat, heeft u een aantal rechten.

 • Informatie: over de verwerking van persoonsgegevens.

 • Inzage: in welke persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Correctie: van uw persoonsgegevens.

 • Verwijdering: van uw persoonsgegevens uit onze database.

 • Beperking: van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Bezwaar: tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Overdracht: van uw persoonsgegevens.

 • Niet profilering: het recht om bezwaar te maken tegen automatische besluitvorming.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@adhocdata.nl of te bellen naar 070-2400862. Wij doen ons best om uw bericht zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen, te beantwoorden. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en voor correcte afhandeling te zorgen, verzoeken wij u om bij uw aanvraag een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel van het desbetreffende bedrijf of de organisatie toe te voegen.

Naast bovenstaande rechten heeft u ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan heeft kunt u deze klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Wij stellen iedere ontvanger van persoonsgegevens die door ons zijn verstrekt in kennis van ieder aan ons schriftelijk of langs elektronische weg uitdrukkelijk gedane verzoek om wijziging, verwijdering of beperking van persoonsgegevens. Op grond van onze Algemene Voorwaarden is iedere ontvanger verplicht om aan elk verzoek gehoor te geven.

Wijzigingen

Ad Hoc Data behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Kijkt u daarom regelmatig op onze website of u nog helemaal op de hoogte bent van ons privacy statement.

----

Den Haag, 14 februari 2018